NDB - Nedeštruktívna defektoskopia

NDB - Nedeštruktívna defektoskopia

Školenia personálu nedeštruktívneho skúšania

NDB s.r.o., NEDEŠTRUKTÍVNA DEFEKTOSKOPIA BRATISLAVA  ŠKOLIACE STREDISKO PERSONÁLU PRE NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠANIE ponúka:


KURZY KVALIFIKAČNÉ A REKVALIFIKAČNÉ KURZY PODĽA STN EN 473 :
Kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy sú realizované podla európskej normy STN EN 473
Kvalifikácia a certifikácia personálu NDT. Podľa STN EN 473 musí uchádzač o certifikáciu
pred vykonaním skúšky predložiť osvedčenie o absolvovaní kurzu pre metódu a stupeň certifikácie o ktorý sa uchádza.
Kurz musí spĺnať požiadavky tejto normy a to stanovený počet hodín každého kurzu, dĺžka praxe a náplň kurzu.

CHARAKTER KURZOV:
- Kvalifikačné kurzy 1. stupňa
Poskytujú účastníkom základnú kvalifikáciu v NDT.
Sú usporiadané ako odborové.
Trvajú dva týždne s výnimkou metód MT, PT, a VT.
Kurz sa skladá z časti všeobecnej a z časti odborovej.

- Kvalifikačné kurzy 2. stupňa :
Sú určené pracovníkom, ktorí doteraz nemajú kvalifikáciu 2. stupňa.
Trvajú tri týždne s výnimkou metód MT, PT, VT a ET.
Prvý týždeň je časť všeobecná, druhý a tretí týždeň časť odborová.
Toto rozdelenie má zmysel v tom, že v budúcnosti
uchádzačom o rozšírenie certifikácie na ďalší priemyselný odbor bude stačiť iba odborová časť.

- Kurz praktickej prípravy :
Tento kurz je zameraný na praktické osvojenie si techniky
skúšania a vyhodnocovania skúšok v danom priemyselnom odbore
podla našich a zahraničných noriem.

- Rekvalifikačné kurzy 2. stupňa :
Sú určené pracovníkom, ktorí už majú kvalifikáciu 2. stupňa
podla smernice CSNS 1/1993 (alebo CSNZ 1992, CDS 3/81 a predošlých)
a chcú získať kvalifikáciu podla STN EN 473.
Dĺžka kurzu je jeden alebo dva týždne v závislosti od metódy.

- Priamy prístup :

Na všetky metódy je možný priamy prístup na kurz 2. stupňa
pri splnení podmienok daných normou STN EN 473.

SKÚŠKY, CERTIFIKÁCIA :
Absolventi kurzov môžu podľa vlastného výberu vykonať skúšku
a požiadať o certifikáciu podľa STN EN 473 na dvoch akreditovaných
pracoviskách pre túto činnosť v SR a to:
Certifikačný orgán personálu NDT pri VÚZ Bratislava
Certifikačný orgán personálu NDT pri Reaktortest Trnava